Anh LÊ NHẬT TRƯỜNG CHINH

Giám đốc Công ty TNHH MTV Success Partner

  • Cố vấn Chiến lược OD-Tools (Đức) tại Việt Nam www.od-tool.com.vn
  • Cố vấn trưởng Business Consultants Inc. (Japan), tại Việt Nam
  • Tư  vấn quốc gia T4SD Hub Việt Nam, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chiến lược theo tiêu chuẩn bền vững của International Trade Center (cơ quan của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế Giới)